Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy:

Komu:
MAZTECH PLUS, spol. s r.o. 
Hraničná 19
949 01 Nitra
IČO: 45 610 746
maztech@maztech.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar: 

Dátum objednania/dátum prijatia (*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

Dátum oznámenia odstúpenia od zmluvy:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

___________________

(*) Nehodiace sa prečiarknite.